Forum Forum architektura i programy CAD Strona Główna

Warunki zabudowy

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum architektura i programy CAD Strona Główna -> Urbanistyka
Autor Wiadomość
roiter
Administrator
AdministratorDołączył: 15 Gru 2005
Posty: 536
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Wto 20:06, 07 Lut 2017    Temat postu: Warunki zabudowy

Opublikowane na Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski ([link widoczny dla zalogowanych])

Załatwsprawę w urzędzie > Sprawy urzędowe > Realizacjaurbanistyczna > Wersja do wydruku

Wydawanie decyzjio warunkach zabudowy
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
Numer karty:
AM-01-02
Krok po kroku:
1.Pobierz, wydrukuj i wypełnij [link widoczny dla zalogowanych], nie pomijając żadnej z rubryk.
2.Do [link widoczny dla zalogowanych] dołącz informacje obejmujące: 
a. określenie granic terenu objętego wnioskiem,przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii
mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na
który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku
do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
b. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a)określenie zapotrzebowania na wodę, energię orazsposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w
zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu
unieszkodliwiania odpadów,
b)określenie planowanego sposobu zagospodarowaniaterenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w
formie opisowej i graficznej,
c)określenie charakterystycznych parametrówtechnicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
c. upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobiedziałającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
3.Uwaga! Dla inwestycji, które wymagająprzeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
(określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), przed złożeniem
wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy uzyskać w Biurze Ochrony
Środowiska lub w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, która jest ostateczna.
4.Postępowanie prowadzić będzie [link widoczny dla zalogowanych] (inwestycjepow. 15 tys. m2 powierzchni całkowitej lub o wysokości pow. 30 m i inne,
zgodnie z kompetencjami) lub [link widoczny dla zalogowanych],w której planowana jest inwestycja (dla pozostałych inwestycji). Zależnie od
tego na odpowiednie konto bankowe urzędu miasta lub właściwej [link widoczny dla zalogowanych] dokonaj opłaty skarbowej zadecyzję i ewentualne pełnomocnictwo.
5.Złóż [link widoczny dla zalogowanych] wraz z załącznikami – w [link widoczny dla zalogowanych] lubw [link widoczny dla zalogowanych],w której planowana jest inwestycja. 
6.W przypadku gdy Twój wniosek będzie niekompletny,organ, do którego go złożono, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7
dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym
terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć
nowy wniosek. 
7.Organ zawiadomi Ciebie i inne podmioty, którymprzysługuje przymiot strony, o prowadzonym postępowaniu. 
8.Po zakończeniu postępowania dowodowego zostaniewydana decyzja kończąca postępowanie. Decyzję można odebrać osobiście.
9.Na pisemny wniosek możesz otrzymać potwierdzenieostateczności decyzji na swoim egzemplarzu decyzji.
Wymagane dokumenty:
1.[link widoczny dla zalogowanych] o wydanie decyzji o warunkachzabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku dołączonym do
Karty Informacyjnej (formularz stanowi załącznik do karty informacyjnej). 
2.Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innegorejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia
wniosku 
3.Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeliwnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
4.Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
 
Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisydokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez
notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z
zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach
organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo
poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
 
a.17 zł - za dokument stwierdzający ustanowieniepełnomocnika,
b.107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
c.56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkachzabudowy na rzecz innego podmiotu.
 
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazemna rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub
bezpośrednio w kasie Dzielnicy lub u inkasenta według właściwości miejscowej
dla załatwianej sprawy.
Dla spraw załatwianych w Biurze Architektury iPlanowania Przestrzennego, Wydział Realizacji Urbanistycznej właściwy jest nr
konta i kasa dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście.
Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawywww.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się
wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.
Miejsce złożenia i odbioru:
1.     [link widoczny dla zalogowanych]. Dotyczy następujących inwestycji (z wyłączeniembędących w kompetencji Wojewody):
2.     a. stanowiących obiektykubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
3.     b. o wysokości powyżej30 m,
4.     c. przedstawicielstwdyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.
5.     d. naczelnych icentralnych organów administracji państwowej,
6.     e. wykraczających swoimzasięgiem poza granice dzielnicy,
7.     f. dotyczących drógpowiatowych.
8.     [link widoczny dla zalogowanych] / [link widoczny dla zalogowanych] 
9.     dla pozostałychinwestycji nie będących w kompetencji Wydziału Realizacji Urbanistycznej Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego i Wojewody.
Jednostka odpowiedzialna:
1.     [link widoczny dla zalogowanych]
lub
1.     [link widoczny dla zalogowanych]
Termin odpowiedzi:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnieskomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku
wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
1. Mapy można uzyskać m.in. w [link widoczny dla zalogowanych], Warszawa, ul. Sandomierska 12 (budynek B1).
2. Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów wtoku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na
uzgodnienie.
3. Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowymożna wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do
wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu,nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z
otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentówzgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie
dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.199)
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn.zm.)
4.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków iopiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz.1446, z późn. zm.) 
5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.460)
6.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacieskarbowej (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.783)
7.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwojuusług i sieci telekomunikacyjnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz.880)
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588)
9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589)
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z późn.zm.)
11.Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. Nr XLVI/1422/2008 w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do
wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.)
Wymagane załączniki:
Formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy –
[link widoczny dla zalogowanych]

Adres URL źródła: [link widoczny dla zalogowanych]
 


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez roiter dnia Wto 21:21, 07 Lut 2017, w całości zmieniany 6 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
norbert59
start
startDołączył: 20 Lut 2017
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 10:24, 20 Lut 2017    Temat postu:

wszystko zależy jak o się robi dokładniej

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum architektura i programy CAD Strona Główna -> Urbanistyka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Regulamin