Forum Forum architektura i programy CAD Strona Główna

Decyzja środowiskowa

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum architektura i programy CAD Strona Główna -> Urbanistyka
Autor Wiadomość
roiter
Administrator
AdministratorDołączył: 15 Gru 2005
Posty: 536
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Śro 13:03, 08 Lut 2017    Temat postu: Decyzja środowiskowa

Opublikowane na Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski ([link widoczny dla zalogowanych])
Załatwsprawę w urzędzie > Sprawy urzędowe > Zadania z zakresu prawa ochronyśrodowiska > Wersja do wydruku

Artykuł I.          Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoWydawanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowiskoNumer karty:OŚ-04-05
Krok po kroku:
1.    Pobierz, wydrukuj i wypełnij [link widoczny dla zalogowanych] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie
(formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
2.    Do [link widoczny dla zalogowanych] dołącz wymagane dokumenty,
3.    Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
4.    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołączoryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
5.    Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lubwyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st.
Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
6.    Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
7.    Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
8.    Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:
1.    [link widoczny dla zalogowanych]o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
2.    Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
3.    - dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
4.    - dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się
ostateczne,
5.    W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji,o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni
niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć
dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy,
o której mowa powyżej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego
dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie,
6.    Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych zzaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
7.    Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o którychmowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej
oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej
w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. Kartę informacyjną przedsięwzięcia
podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów -
kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
8.    Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organprowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron
postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile
zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz
adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla
przedsięwzięć:
9.    - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, dokument, o którym mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
10.  - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, dokument, o którym mowa powyżej przedkłada się w terminie 14 dni od
dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,
11.  - wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III
klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa powyżej,
12.  W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia
prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace
takie przewidziane są do realizacji,
13.  W przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących sięwytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła
oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną
modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej
cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, analizę
kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki
lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie
najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań
umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną
„analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)
14.  W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego,postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu. Raport przedkłada
się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w
formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze.
15.  Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
16.  a.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
17.  b.za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzieleniepełnomocnictwa lub prokury.
Opłaty:205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy, bezpośrednio w kasie Dzielnicy.
Dla spraw załatwianych bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska właściwy jest nr konta i kasa dla Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy.
Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy [link widoczny dla zalogowanych] w zakładce„Załatw sprawę w Urzędzie” znajduje się [link widoczny dla zalogowanych] dotyczących uiszczania opłaty skarbowej dla poszczególnych Dzielnic.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c.organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby,które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:
MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-[link widoczny dla zalogowanych] – pl. S. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa - punkt podawczy: pokój 405.
-[link widoczny dla zalogowanych],
-[link widoczny dla zalogowanych],
-za pośrednictwem poczty.
 
MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście w Wydziale Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza (w przypadku postępowań prowadzonych w Biurze Ochrony Środowiska) – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska właściwej Dzielnicy (w przypadku postępowań prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska właściwej Dzielnicy) – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru  osobistego,
-za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:
1. Biuro Ochrony Środowiska – [link widoczny dla zalogowanych].
2. Wydział Ochrony Środowiska dla właściwej Dzielnicy.
 
Rodzaje przedsięwzięć, dla których Dzielnice m.st. Warszawy są odpowiedzialne za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostały określone w Uchwale nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485, z późn. zm.)

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
do 1 miesiąca (*),
do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),* Art. 35 §5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:Brak.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
2.    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.).
3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71),
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2016 r., poz. 1827).
Wymagane załączniki:1.    Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia. Druk: OŚ-04-05./z1., I-01-15-33/01/z.1
© Urząd m.st. Warszawy
Adres URL źródła: [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
norbert59
start
startDołączył: 20 Lut 2017
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 10:42, 20 Lut 2017    Temat postu:

takie decyzje psują wszystko

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
cidulak
start
startDołączył: 20 Lut 2017
Posty: 1
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Szczecin

PostWysłany: Pon 11:08, 20 Lut 2017    Temat postu:

czemu ? mnie sie ta decyzja podoba i popieram Wesoly

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
majkel123
start
startDołączył: 17 Sie 2018
Posty: 1
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:39, 17 Sie 2018    Temat postu:

Głowa boli od tych formalności :-(

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kalina88
start
startDołączył: 19 Sie 2018
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 8:05, 19 Sie 2018    Temat postu:

nie rozumiem

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum architektura i programy CAD Strona Główna -> Urbanistyka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Regulamin